Annons

Våldsamt motstånd

Brottsbalken, 17 kapitlet (Om brott mot allmän verksamhet m.m.) 4 § Den som, utan att fall är för handen som förut i detta kapitel är sagt, genom att sätta sig till motvärn eller eljest med våld söker hindra någon i hans myndighetsutövning, dömes för våldsamt motstånd till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1975:667).