Insändare

Hur kan vi importera mat från länder med sämre miljökrav?

I lördagens tidning, den 18 maj, skrev distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Jönköpings län angående ökad självförsörjning av mat i Sverige. Detta är mycket viktigt att ta upp, men man blir lite förvånad. Centerpartiet utger sig för att främja landsbygden och har suttit i regeringar och ändå tar de upp bland annat ökad självförsörjning och att inte bygga på jordbruksmark som om det är något nytt. Ökad självförsörjning förutsätter att det finns lantbrukare som kan odla och ha djurhållning och dessutom kunna leva på sitt arbete. Vi i Sverige har hårdare krav än många andra länder på djurhållning och antibiotikan till djuren. Vi får inte använda vilka kemikalier som helst till växtodlingen.

Skyddsombuden räddar liv

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete och var tredje dödsolycka i byggbranschen sker på arbetsplatser där skyddsombud inte har tillträde. I början av året la den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på riksdagens bord som handlar om en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, vilket innebär att de skulle få möjlighet att besöka fler arbetsplatser. Den lokala samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen är väsentlig för arbetsmiljöarbetet och den svenska modellen. Nu står det dock klart att riksdagen kommer fälla förslaget. Det är djupt beklagligt att en majoritet i Sveriges riksdag vägrar inse vikten av detta förslag. Ytterst handlar det om liv och död. Sverigedemokraterna anser till och med att de regionala skyddsombuden borde avskaffas. Det är helt fel väg att gå. För oss socialdemokrater är det otänkbart att tumma på arbetsmiljön – särskilt i dessa kristider. Nu mer än någonsin behöver vi säkra arbetsplatser.

Framtidens sjukvård sker redan nu

Coronapandemin påverkar hela samhället och får stora konsekvenser. Hälso- och sjukvården i Sverige har en extremt hög belastning men det medför även nytänkande som vi kan ta stor lärdom av. Vårdens medarbetare tar nu både hand om många svårt sjuka och har på kort tid ställt om till nya arbetsmetoder. Framtidens hälso- och sjukvård sker redan nu. När pandemin är över är vår förhoppning och ambition att länets invånare kommer att uppleva både en effektivare och mer tillgänglig vård.

Lekplats i Kvillsfors

När man lågger ett krav på en lekplats för cirka 35 närboende i området, får man till svar att det inte finns resurser. Men att placera ut blommor i hela stan med en kostnad på säkert flera miljoner med underhåll, visst det är vackert. Men i dessa tider måste man se på vad som befolkningen är mest i behov av. Vi här nere har många arbetstillfällen och betalar mycket i skatt. Gamla Alseda hade inte mindre än fyra platser för barnen, inte så utrustade som i dagens läge. Detta gäller Parkgatan vi vill ha denna fullt dugliga lekplats för alla barnen på området.

Slå vakt om tågtrafiken till och från Vetlanda

Förutsättningarna för boende i Vetlanda kommun att med kollektivtrafik kunna nå regionhuvudorten Jönköping är i dag inte tillräckligt attraktiv på grund av lång restid. Detsamma gäller i motsatt riktning. Detta finns att läsa i en åtgärdsvalstudie (ÅVS) som Trafikverket tagit fram. Vidare står det att kollektiv arbetspendling till och från Vetlanda tar för lång tid för att det skall anses vara ett attraktivt alternativ. Kollektivtrafiken på järnväg är långsam med långa bytestider i Nässjö.

Hasse P:s läkare har inte följt Socialstyrelsens riktlinjer

Det är med bestörtning som man i media kan läsa om det bemötande som Hasse Pettersson blivit drabbad av, missförhållanden som jag beskrev i en till antal sidor mycket omfattande motion inom Landstinget redan 2010, missförhållanden som också har beskrivits av patientorganisationen ProLiv. Hasse Pettersson blev nämligen hos sin läkare nekad att ta ett PSA-prov och jag citerar: ”Jag blev nekad att ta ett PSA prov. Man litar ju på att en läkare som säger att det är lugnt. Samtidigt tycker jag att det är oseriöst att säga nej när man verkligen begär att få göra ett prov", säger Hasse Pettersson. Efter viss påtryckning fick så småningom Hasse Pettersson vid ett senare tillfälle utföra ett PSA-prov.

Vi satsar på 20 000 sommarjobb för unga

Coronaviruset är i första hand en fara för människors liv och hälsa. Men det har också allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben i Sverige. I detta läge är våra unga särskilt utsatta, i synnerhet de som ännu inte fått sitt första jobb. Ungdomar riskerar att drabbas hårt både på kort och lång sikt. Om det första jobbet dröjer kan det påverka både inträdet på arbetsmarknaden och framtidstron.

Skyltarna gör oss tryggare

Ett tack måste jag sända till Nässjö Kommuns affärsverk som vid infarten mot OKQ8 satt upp skyltar som leder om trafiken tillfälligt, mycket av buskörningarna har helt magiskt upphört även om den förekommer på Rådhusgatan. Det har minskat mycket i buller och ljudföroreningar och buskörning – för nu är de tvingade att bromsa in, hålla hastighet även om del inte kan läsa skyltarna. Mycket tryggare för oss boende utmed gatan nuförtiden.

Sveriges orimliga flyttskatter

Om man äger en villafastighet i Sverige och vill sälja fastigheten så kan det innebära problem till skillnad mot förhållandet i många andra EU-länder. Om man säljer sin villafastighet i Sverige så utgår en skatt på reavinsten på 22 procent även om man ägt fastigheten under mycket lång tid till skillnad mot Norge, Tyskland, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna och Kanada där skattesatsen då blir noll. Reavinstbeskattningen är en skatt på att flytta och flyttskatten låser in seniorer samtidigt som skatten stänger ut yngre personer eftersom fastighetsobjekten inte kommer ut på marknaden. Sex av tio seniorhushåll anser att de bor större än de egentligen behöver och att de höga flyttskatterna är ett hinder för att flytta. Således, många äldre hushåll bor större än de behöver samtidigt som många barnfamiljer upplever en ökad trångboddhet.

Omsorgspersonalen behöver stöd omgående

Arbetssituationen för omsorgspersonal inom hemtjänsten var ansträngd på flera håll redan innan coronapandemin bröt ut. Åratal av nedskärningar och bristfällig uppmärksamhet från politiken har lett till att personalen i många fall går på knäna i sina försök att hinna med sitt arbete. Man styrs av extremt komprimerade scheman som många gånger knappt lämnar utrymme att ta sig mellan brukarna. Läget har dessvärre ytterligare försämrats i och med den kris som nu sveper över Sverige, så till den grad att många inom verksamheten vittnar om att man hamnat i en direkt ohållbar situation.

,