Det var en kort tid efter att en inhyrd konsult började som chef för barn och unga samt missbruksenheten som missförhållandena observerades.

Bristerna är upptagna i en lista med tolv punkter. Det saknas beslut, utredningar och vårdplaner har inte gjorts, eller har inte slutförts, insatser har inte gjorts, dokumentationen – om den finns – är bristfällig och det saknas lämpliga riktlinjer. Konsulten konstaterar också att det saknas barnsekreterare.

Anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjordes i veckan efter beslut i socialnämnden.

En anledning till det inträffade är, enligt socialchef Lotta Damberg, att man har haft stor personalomsättning. Den inhyra konsulten/chefen är själv ett exempel på detta.

Går det här att åtgärda inom nuvarande budget?

– Ja det gör det, det är helt i linje med att socialförvaltningen måste säkra de processer som pågår inom myndighetsutövning. Det som är bekymmersamt är att det hos oss, som i hela landet, saknas utbildade socionomer, säger Damberg.

Nationellt saknas det i dagsläget 1 000 socionomer, berättar hon, viket påverkar Vaggeryds kommun negativt. Förvaltningen har tvingats anlita bemanningsbolag för att klara uppgifterna.

– Förbättringar behöver göras organisatoriskt och arbetsmässigt, alltså att se över och säkerställa att riktlinjer och rutiner finns för arbetet samt att tillräckligt med personal finns för att utföra uppdraget, säger Lotta Damberg.

Enligt socialchefen har de uppmärksammade missförhållandena inte lett till att någon har skadats. Men eventuella effekter av det anmälda ska undersökas. Socialförvaltningen ska också, inom två månader, utreda verksamheten inom enheterna och upprätta en handlingsplan över vilka åtgärdar som behöver vidtas. Denna ska lämnas till socialnämnden och skickas till IVO.

Socialnämnden har även anmält ett annat fall enligt Lex Sarah:

Förväxlade äldres medicin