I Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, står som krav att kommuner ska jobba med att heltid ska bli norm för kommunanställda. Under föregående år har Vetlanda kommun arbetat med att ta fram en handlingsplan. Nu är handlingsplanen, som har fått namnet ”Heltid som norm” färdig och har antagits av personal- och organisationsutskottet.

Generellt kan man säga att det är för få heltider inom kommunal verksamhet, så även i Vetlanda kommun. Det är en av våra stora utmaningar att öka sysselsättningsgraden till de som vill det, säger Pierre Thorell, förhandlingschef på HR-kontoret i Vetlanda kommun.

Pierre Thorell ser främst två fördelar med att öka antalet heltidstjänster i Vetlanda kommun.

För det första kan vi bygga upp en ”kompetensreserv” om vi kan erbjuda fler heltider. Det är ett sätt att ta mer vara på våra duktiga medarbetare och deras kompetens. För det andra är det ju en jämställdhetsfråga, att fler av våra kvinnliga anställd kan få möjlighet att öka sysselsättningsgraden, framhåller han.

Thorell berättar att arbetet med att få fler att arbeta heltid började redan 2010.

Då började vi se över de lokala arbetstidsavtalen inom vård- och omsorg. Nu höjer vi tempot i arbetet, blir ännu tydliga med att detta är en prioriterad fråga för Vetlanda kommun och tar ett större grepp, det ska gälla samtliga av de kommunala förvaltningarna, säger han.

I kommunens medarbetarundersökningar kan man se att det förekommer synpunkter från anställda om att man vill öka sin sysselsättningsgrad.

Det finns en del som vill jobba mer, men ofta är dessa önskemål villkorade, och då är det svårt att mötas, säger Thorell.

När kommunen påbörjade sitt arbete med handlingsplan gick man ut med en enkät till medarbetarna. Svarsfrekvensen var mycket hög, 98,5 procent av medarbetare och 100 procent av cheferna svarade.

Vi är väldigt nöjda med svarsfrekvensen och engagemanget hos medarbetarna. I enkäten framgick att det för många egentligen inte fanns något som hindrade att ta en heltidstjänst. För att komma vidare och lyckas med intentionen i vår handlingsplan måste vi bli tydligare, att heltid kan erbjudas när verksamhetens behov kräver det, säger Thorell.

Några av målen i handlingsplanen är att jobba för längre pass, öka andelen heltider från 68 procent i dagsläget till 75 procent och att söka samordning mellan särskilt boende och hemtjänst i syfte att öka sysselsättningsgraden. Målet är att vid utgången av 2021 ska inga pass vara under 6 timmar. Ett annat mål är att det inte ska finnas några så kallade uppehållstjänster i Vetlanda kommun. Idag finns det cirka 25 uppehållstjänster i Vetlanda kommun. Dessa tjänster innebär att man har uppehåll under sommaren och vintern.

Det kan bland annat handla om arbete i skolkök och som elevassistent. Man kan säga att detta är en form av deltidstjänster som gynnar arbetsgivaren, men påverkar inkomsten och pensionen negativt för den enskilde. Kan vi istället använda denna personal under semestrar, minskar vårt vikariebehov och vi drar nytta av kompetensen som finns, säger Thorell.

Handlingsplanen har diskuterats och antagits av personal- och organisationsutskottet.

Planen togs emot väl av politikerna och den antogs enhälligt. Nu ska vi arbeta med att göra planen konkret och diskutera hur vi ska göra för att ändra arbetssätt ute i verksamheterna. Det ska bli väldigt spännande att se var det här tar vägen och vad vi får för resultat, säger Thorell.