För närvarande pågår inventering av kyrkogårdarna i Norra Solberga, Kråkshult och Flisby. Fältarbetet är delvis avklarat.

Varje gång vi inventerar tittar vi igenom hela kyrkogården och dokumenterar alla gravstenar som vi tycker har kulturhistoriskt värde. Vi fotograferar alla sådana stenar och skriver av texterna, berättar Anders Franzén.

Tidigare i veckan skrev vi om hur Vetlandabon Inger Fransson .

Länsmuseet har inte inventerat kyrkogården i Edshult ännu. menade att bara stenar från tiden före industrialismen, runt 1850, var aktuella att bevara.

Anders Franzén säger dock att de från länsmuseets sida även är intresserade av att spegla 1900-talets gravsättning.

Urvalet är en grannlaga uppgift, säger han och förklarar att inventerarna lägger stor vikt vid kyrkogårdens karaktär.

Stora, flotta monumentala stenar betyder lika mycket som de allra enklaste stenarna i den allmänna linjen, säger Anders Franzén.

Förr begravdes de döda antingen i köpta familjegravar eller i den så kallade allmänna linjen där de döda begravdes i enskilda gravar i kronologisk ordning årtal för årtal.

Ett helt område med linjegravar kan ofta vara intressant, det finns några jättefina exempel på sådana, bland annat i Ingatorp.

Ett koncentrat av gravstenar med liknande utformning är också mer värdefullt än ett område med blandade gravstenar. Likaså är det intressant med gravstenar med mycket text där alla är namngivna, där titlar och hemvist finns angivna och kanske något bibelord eller en psalm.

I sin bedömning väger länsmuseet också in om stenar genom titlar speglar något som är specifikt för socknens näringsliv eller har församlingsanknytning.

Jag tycker att vi brukar göra ett brett urval, säger Anders Franzén.

Anders Franzén berättar också att gjutna kors som flyttats från sina ursprungliga platser har skydd som kyrkliga inventarier.

När det finns gravrättsinnehavare till de kulturhistoriskt intressanta gravstenarna rullar allt bara på. Stenar vid övergivna gravar blir däremot kyrkogårdsförvaltningens ansvar.

Min känsla när jag träffat pastoratets personal är att det finns ett stort intresse för gravstenarnas kulturhistoriska värde. Inställningen är inte krass.

Ofta finns även socknens hembygdsförening eller andra med lokalkännedom med i bilden.

Exempelvis nu i Kråkshult hade vi fått en skrivelse med många tips från hembygdsföreningen och sådant tar vi i beaktande, säger Anders Franzén.