Det är delårsrapporten från sista juni 2018 som revisionsbyrån KPMG granskat. I den står det att skatteintäkterna ökat liksom nettot från utjämningssystemet, med 25 miljoner kronor. Något som beror på en växande befolkning men också högkonjunktur.

Samtidigt har verksamhetens kostnader ökat markant. De flesta nämnder uppvisar negativa budgetavvikelser, där vård- och omsorgsnämnden står för den största följt av socialnämnden. Revisorerna rekommenderar kommunen att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med underskottet.

I delårsrapporten framgår att kommunen har fyra finansiella mål. Ett, att årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Målsättningen är två procent. Två, verksamhetens nettokostnader ska inte överstiga 98 procent av skatter och utjämningsbidrag. Tre, investeringarna ska inte överstiga summan av årets resultat och avskrivningar. Fyra, låneskulden ska minska varje år.

Vid uppföljning av målen framgår att inget av de fyra målen är uppfyllda sista juni 2018 konstaterar revisorerna i sin granskning och gör samtidigt bedömningen är att det också gäller vid årsskiftet.

”Kommunen presenterar inga förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse av de finansiella målen för helår 2018” står det i granskningen.

— Vi tycker läget är allvarligt och vi vill se hur politikerna tänker komma till rätta med detta, säger Kjell Gunnarsson (M), ordförande i kommunrevisionen.

Annons

Han kommer ta upp revisionsgranskningen vid nästa kommunfullmäktige, den 17 oktober.