Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Vetlanda kommun relativt låg. I hela länet är Vetlanda kommun den elfte minst lärartäta kommunen. Det stora antalet obehöriga leder till kvalitetsbrister och till en högre arbetsbelastning för oss som är behöriga lärare, bland annat när det gäller betygssättning.

Lärarförbundet har med hjälp av Sifo frågat föräldrar hur viktigt det är att deras barn har lärare som är behöriga. En förkrossande majoritet, nio av tio, svarar att det är viktigt med behöriga lärare. Långsiktigt kan lärarförsörjningen bara tryggas genom att skolan ges tillräckliga ekonomiska resurser och att lärare ges en rimlig arbetsbelastning med konkurrenskraftiga löner.

Men ett sätt att snabbt förbättra situationen vore att rikta insatser mot de obehöriga som redan är anställda i skolorna. Personer med både engagemang och erfarenhet. Politikerna borde ta ett antal initiativ:

1) Vetlanda kommun måste satsa på att möjliggöra för alla lärare oavsett skolform att genomföra sitt uppdrag med rimliga arbetsvillkor, tillräckligt med planeringstid, reflektions tid och bra fortsatt löneutveckling.

2) Satsa på behörighetskompletterande utbildning för de obehöriga som redan undervisar i skolorna. Huvudmännen behöver stödja satsningen genom att bevilja ledighet samt erbjuda studier på betald arbetstid.

Annons

3) Sjösätt en nationell satsning på arbetsintegrerad utbildning för lärare, det vill säga att arbete som lärare sker parallellt med utbildningen. Staten behöver samordna och finansiera den här typen av utbildningar.

4) Utveckla den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Många obehöriga lärare omfattas inte av KPU, trots att de läst utbildningar med ämnesinnehåll. KPU behöver breddas till fler lärarprogram.

5) Ge ökade möjligheter till ämneskomplettering inom ramen för KPU. Till exempel borde en civilingenjörsexamen kunna ge behörighet i matematik.

6) Om regeringen tänker gå vidare med skrivningarna i Januariavtalet om ett utvecklingsår, se i så fall till att rikta möjligheten till obehöriga lärare som åtar sig att genomgå en behörighetsgivande utbildning. Bristen på behöriga lärare borde få politikerna, både i Vetlanda och i riksdag och regering, att agera mer kraftfullt än vad som är fallet idag. Med dagens situation så förnekas en stor andel elever sin lagstadgade rätt till kunskap och bildning.

JOHANNA JAARA ÅSTRAND

förbundsordförande Lärarförbundet

CARITA FORNANDER

Lärarförbundets lokalavdelning Vetlanda

Relaterat: Oro bland lärare i Vetlanda – nu planeras insatser för att rädda läget