Det är allt från förbättrad belysning och utökade gång- och cykelvägar till hundrastgårdar och fler toaletter som föreslagits genom medborgarförslag de senaste åren. Även om få av medborgarförslagen får blankt nej hamnar de flesta i en sorts "bra idé" hög som de olika nämnderna och förvaltningarna ska betänka då man berör det medborgarförslaget gäller.

Medborgarförslag som lämnats in 2017 har fått bättre respons än åren innan. Sex av de 14 medborgarförslag som kommunfullmäktige tagit ställning till har fått direkta direktiv till åtgärd även om merparten, liksom tidigare år, också får positiv respons men utan konkreta handlingsplaner.

Relaterat: Positiva till ishallsförslag – men inte på några år

Medborgarförslag är ett sätt för kommunens medborgare att föreslå förändringar i kommunen utan att själv vara politiskt aktiv. Det kan göras genom kommunens webbsida eller genom att man lämnar sitt förslag på kommunhuset.

Sävsjö kommun var tidiga med att införa medborgarförslag. Redan 2003 införde man systemet i kommunen. Idag har två tredjedelar av landets kommuner ger medborgare möjlighet att komma med förslag enligt den modell som kallas för medborgarförslag. Idén lanserades 2002 och gäller för personer skrivna i kommunen.

En skatepark föreslogs 2015

Medborgarförslag 2015

Förbud att avfyra raketer och smällare i tätbebyggt område

NEJ: Myndighetsnämnden ans..

Medborgarförslag 2015

Förbud att avfyra raketer och smällare i tätbebyggt område

NEJ: Myndighetsnämnden anser att det inte är befogat att göra större inskränkningar i föreskrifterna (tillåtet nyårsafton 18-02).

Badflotte i Vallsjöbaden

JA: Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att ombesörja att en badflotte anskaffas.

Högtalaranläggning och matchklocka värd namnet på Hofgårdsvallen

NJA: Ska beaktas och prövas i framtida projekteringar.

Bygg 7-manna gräsplan på Hofgårdsvallen

NEJ: Avvakta och bedöma behovet av en ny 7-mannaplan tills nyttjandet av konstgräsplanen kan utvärderas

Kostnadsbesparing för brandutbildningar

NJA: Överlämnas till myndighetsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beaktande.

Bygg en beachvolleybollplan vid campingen

NJA: Kultur- och fritidsnämnden kommer att bedöma behovet av investeringar på campingområdet och inkluderar beachvolleybollplan i arbetet.

Bygg en hundrastgård

NEJ: Sävsjö kommun prioriterar för närvarande inte iordningställande av hundrastgård.

Bygg en skatepark i Sävsjö

JA: Kultur- och fritidsnämnden tar fram ett konkret förslag tillsammans med berörda förvaltningar, föreningslivet och ungdomar i kommunen.

Brandskyddskontroll i hemmet

NJA: Kommunen informerar i ett utskick om vikten av att man med hjälp av erforderlig kompetens genomför regelbunden kontroll av risker för brand, fallolyckor och brister i elinstallationer.

Inför allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige

NEJ: Medborgarceféer infördes 2015 och ska utvärderas 2017. Tills vidare fortsätter man arbetet med dem för att ha dialog med medborgare.

Inför två allmänpolitiska debatter per år i kommunfullmäktige

JA: Allmänpolitiska debatter ordnas i kommunfullmäktige med start våren 2017.

Anlägg en koloniträdgård

NJA: Kommunen är positiv till att anvisa lämplig plats för anordnande av koloniträdgård.

Aktiv förvaltning i kommunens fastighetsbolag

NJA: Frågan om aktiv fastighetsförvaltning ska tas med i kommande diskussioner om ägardirektiv och samordnad fastighetsförvaltning i kommunen.

Bostadsrättslokaler

NJA: SNAB och ABSI kan vid kontakter med företagare delge information om att modellen med finansiering av bostadsrättsföreningar kan användas vid nya industrilokaler.

Medfinansiering till reparation av bro

NJA: Ärendet överlämnas till tekniska förvaltningen

Utökad belysning i Hylletofta

NJA: Tekniska förvaltningen tar fram riktlinjer för belysning på landsbygdsvägar.

Annons

En oberoende granskning av Stockarydsterminalen föreslogs 2016

Medborgarförslag 2016

Redovisning av underlag vid förändrad kommunal borgen

JA: Ekonomiavdelningen ska bistå ..

Medborgarförslag 2016

Redovisning av underlag vid förändrad kommunal borgen

JA: Ekonomiavdelningen ska bistå med information om kommunala borgensåtaganden och skuldsättning samt beräknat kreditutrymme vid beslut om förändrad borgen.

Oberoende granskning av Stockarydsterminalen

NEJ: Hänvisar till kommunens revisorers uppdrag och ansvar att sköta kommunala bolag.

Synliggör kommunrevisionen

JA: Kommunledningskontoret, i samråd med kommunrevisionen, har fördjupat informationen om kommunrevisionen på kommunens webbplats.

Gratis bussåkande i kommunen

NEJ: Regionen ansvarar för kollektivtrafiken genom Länstrafiken. Ambitionen är att den finansieras till hälften av skatter och biljettintäkter. Glesbefolkade områden är nästan helt skattefinansierade. Kostnaden skulle öka avsevärt i kommunen om kollektivtrafiken drivs kommunalt.

Arbete med motionsspåret runt Eksjöhofgårdssjön

NJA: Kultur- och fritidsnämnden kommer att se över underhållet och möjligheter till upprustning inom befintlig budget och undersöka möjlighet till bidrag.

Sätt upp en busskur på industriområdet vid Smedgatan

NJA: Utvecklingsavdelningen tar med förslaget i planerad inventering av busskurar och deras placering.

Beachvolleyplan istället för tredje tennisbana

NJA: Kultur- och fritidsnämnden ska pröva möjligheten till ändring men inga medel finns i investeringsbudgeten 2017-2018.

Cykelväg mellan Vrigstad och Sävsjö

NJA: Under 2017-2018 ska befintliga översiktsplanen revideras och kopplad till den tas även en ny gång- och cykelvägsstrategi fram. Förslaget överlämnas till det arbetet.

Barnvänligt övergångsställe vid Sävsjö kristna skola

NJA: Trevägskorsningen Storgatan/Linnégatan/Eksjöhovgårdsvägen, liksom korsningen Storgatan/Odengatan, ingår i arbetet för centrumförnyelse. Förslaget överlämnas till förnyelsearbetet.

Belysning på cykelvägen mellan Gunnes väg och Vråes väg

NJA: Åtgärden ryms inte inom årets budget men kan ingå i framtida investeringsbehov. Förslaget överlämnas till arbetet med gata/parks investeringsbudget för 2018.

Handikapphiss i Sävsjö sporthall

NJA: Kultur- och fritidsnämnden föreslår en pelarhiss. Kostnadsuppskattning för hiss och installation beräknas till 150 000 kronor. Kommunfullmäktige noterar noterar kultur- och fritidsnämndens beslut om medel till hiss.

Mer toaletter på Sävsjö ishall föreslogs 2017

Medborgarförslag 2017

Skype på äldreboende

NJA: Socialförvaltningen arbetar med utveckling av teknik i verksa..

Medborgarförslag 2017

Skype på äldreboende

NJA: Socialförvaltningen arbetar med utveckling av teknik i verksamheten. En handlingsplan håller på att arbetas fram, en grundförutsättning är tillgång till trådlöst nätverk på boenden. Surfplattor finns och ett antal boenden har trådlöst nätverk.

Parkering för bussresenärer och samåkning vid Björnskog

JA: Utvecklingsavdelningen ska i samverkan ordna parkering för bussresenärer och samåkning i Björnskog vid väg 761 och vid kommande översiktsplansrevidering väga in behov på fler platser.

Gör något åt ljudet i Sävsjö ishall

NJA: Kultur- och fritidsnämnden ska vid förestående investeringar i ishallen också inväga behovet av förbättrad ljudkvalité.

Cykel- och gångväg till Skruf Snus

NJA: Sträckan är föreslagen som prioriterad i gällande gång- och cykelvägsplan eftersom det finns ett stort antal arbetsplatser och området är aktuellt för nyetableringar.

Toaletter i ishallen

JA: Förbättring av toaletter inkluderas i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2018-2020.

Använd tom industritomt som skydd till industriområde

NJA: Serviceförvaltningen ska föreslå hur en barriär av växtlighet kan ordnas utmed gränsen till industritomten. Utvecklingsavdelningen ska vid översyn av översiktsplan föreslå förbättrade boendemiljöer där industri och bostäder är närliggande.

Handlingsplan för minskning av självmord

JA: Socialnämnden ska upprätta en handlingsplan för att minska antalet suicid, återrapportering ska ske till kommunfullmäktige med resultaten.

Förslag på parknamn

NJA: Det är klokare att namnge nytt område än byta namn på aktuell park. Medborgarförslaget ska beaktas när framtida områden ska namnges.

Skrymmande avfall hämtas vid återvinningsstation

NEJ: Njudung energi sköter avfallshantering och erbjuder olika möjligheter till avfallshämtning, FTI ansvarar för återvinningscentralerna.

Bygg paviljonger som mötesplatser

NJA: Kultur- och fritidsnämnden är positiva men de bör planeras strategiskt och harmonisera med övrig utveckling. Ärendet hänvisas till utvecklingsavdelningen.

Pantrör i tätorterna

JA: Bifalls då det anses lämpligt i samband med kommande satsningar på centrumutveckling.

Förtydling av handikappsskyltar

JA: Serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra lämpliga åtgärder inom befintlig budget.

Behandla kommunrevisionens rapporter i kommunfullmäktige

JA: Bifalles då det förstärker öppenheten.

Uppdatering av kommunens hemsida

NEJ: Arbetet med en ny webbplats pågår redan och beräknas vara klart till våren 2018.

Motivation till fysisk aktivitet med Kneipp

NJA: Personalchefen ser inget hinder till vissa åtgärder, Kneippbehandling kräver dock investeringar som kommunen inte har möjlighet att bidra till