För ett par år sedan hade djurhållaren kvigan med svansskadan i sin besättning. Eftersom skadan inte åtgärdats har kvigan, enligt stämningsansökan, haft ont och fått lida.

FAKTA: Företagsbot

En åklagare kan yrka på företagsbot för brott som begåtts i näringsverksamhet. Näringsi..

FAKTA: Företagsbot

En åklagare kan yrka på företagsbot för brott som begåtts i näringsverksamhet. Näringsidkaren är den som åläggs boten.

Beloppet på företagsboten är som lägst 5 000 kronor, men beloppet kan variera upp till tio miljoner kronor.

Förutsättningen för företagsboten är att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottligheten eller att brottet begåtts av en person som haft en ledande ställning eller haft ett särskilt tillsyns- eller kontrollansvar i förhållande till näringsidkaren.

En företagsbot är ingen påföljd i egentlig mening, utan en särskild rättsverkan av brott som kan vidtas vid brott i näringsverksamhet.

Källa: www.aklagare.se.

Åklagaren som lämnat stämningsansökan gällande talan om företagsbot anser att mannen oaktsamt ordnat så att den svansskadade kvigan transporterats till ett slakteri, trots att kvigan inte varit i skick att transporteras.

Genom stämningsansökan yrkas att tingsrätten ska ålägga djurhållaren att betala en företagsbot på 10 000 kronor, på grund av brott begånget i hans utövning av näringsverksamhet.