Frågan om en kommunal hundrastgård eller inte har engagerat såväl invånare som politiker. Ett tag såg det ut som inriktningen var att bifalla motionen och att frågan om skötsel och anläggande skulle överlämnas till tekniska nämnden eller kultur- och fritidsnämnden.

Tror på rastgård

Det fanns till och med en plats utpekad för hundrastgården, i närheten av Vetlanda kyrkan bedömdes finnas en plats som var lämplig för ändamålet. Det framkom dock att denna mark skulle tas i anspråk för annat ändamål varför ärendet återremitterades. Under denna resa kom merparten av politikerna fram till att det här med hundrastgård inte var en kommunal angelägenhet. Så var också utgångspunkten när ärendet skulle avgöras under onsdagens kommunfullmäktige. Det finns politiker som fortfarande tror på en hundrastgård i Vetlanda, dock inte i kommunal regi.

— Under processen har det bildats en förening, Föreningen Vetlanda hundpromenad. Förhoppningen är att denna förening kan komma överens med tekniska nämnden om ett nyttjandeavtal, säger Carina Strömbäck (V).

Hon fortsätter:

Annons

— Det finns exempelvis 2 203 hundägare i kommunen men en hundrastgård skulle inte enbart gynna invånare utan även besökare och turister. En hundrastgård skulle användas flitigt och skulle ha stora positiva effekter, i form av bland annat social samvaro, säger hon.

En Vetlandamodell

Oppositionsrådet Dan Ljungström (C) poängterade att de flesta inte har något emot en hundrastgård, men han hör till den politikerskara som menar att det inte ligger i kommunens ansvarsområde. Han förespråkade att här kan vara ett bra tillfälle att använda den så kallade Vetlandamodellen.

— Vetlandamodellen bygger på föreningars samverkan med kommunen. Det är föreningarna som ska vara drivande och huvudman, men sedan kan självklart kommunen hjälpa till, säger han.

Även han såg fram emot att föreningen tar kontakt med tekniska så att ett överlåtelseavtal kan skapas och att föreningen sedan kan söka bidrag för ändamålet. Kommunalrådet Jan Johansson (VF) hävdade att kommunen måste vara tydlig i detta.

— Skaffar man hund, så åligger det också hundägaren att rasta den. Hundskatten avskaffades dessutom 1995, hade den varit kvar hade hundägaren haft rätt att ställa krav på kommunen, men alltså inte i det här fallet, säger Johansson.