Perioden 2014-2017 har den totala andelen sjukdagar ökat med 10 166 dagar i Tranås kommun och som mest stiger framför allt korttidsfrånvaron. Sjukfrånvaron ligger i dag på runt 6,3 procent, kring vilket ett arbete pågått utan något större resultat.

Nu ska arbetet med att sänka sjuktalen prioriteras inom samtliga förvaltningar i Tranås kommun, med stöd och instruktion av HR-avdelningens framtagna åtgärdsprogram.

Stor andel kvinnor

I programmet fokuserar man på 56 personer som har många korta sjukskrivningar – fem män och 51 kvinnor.

– Sjuktalen är för höga och har alltid varit lite högre i offentlig sektor. Vi ligger lägre än de jämförbara kommunerna i vår storlek, men det är mycket psykisk ohälsa och det måste man fördjupa sig i, berättar kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M).

– Vår HR-chef har satt igång ett arbete och ska genomföra detta med fokus mot närmsta chef. De ska jobba mer förebyggande och vara synliga, som en chef ska jobba, givetvis.

Wilander beskriver det hela som ett typ av projekt, där något liknande genomfördes för ungefär tio år sedan.

Borde inte ni arbeta med detta kontinuerligt?

– Absolut. Det borde vara en punkt på dagordningen för jämnan. Det handlar om att fånga helheten, vara närvarande och visa att man bryr sig mer. Det är lätt att glömma bort i det dagliga.

Annons

– Det är ofta yttre faktorer som genererar ohälsa, sällan själva arbetet i sig som utlöser det. Men det är många faktorer som spelar in.

En uppföljning ska ske i samband med budgetuppföljningen per kvartal i kommunstyrelsen. De föreslagna målen med åtgärdsprogrammet är att år 2019 ha fått ner sjukfrånvaron till 5,5 procent, till 5 procent år 2020 och år 2021 ska siffran vara nere på 4,7 procent.