Älvräddarna är en intresseorganisation som står bakom att all, vad de anser, onödig vattenkraft ska rivas ut. För övrigt kämpar man för att övrig vattenkraft ska miljöanpassas genom bland annat fiskvägar och omlöp. Följden om vattendragen befrias från vattenkraft menar Älvräddarna blir att man åter får strömmande vattendrag vilket kan bli en viktig grundplåt för glesbygdens försörjning.

— Inom en snar framtid kan man kanske flugfiska öring vid dammen i Holsby kvarn. Det kommer bli en oerhört häftig rekreationsmiljö. Tar man bort dammen kommer man också miljön att bli finare och friskare, säger Christer Borg.

Klassiskt dilemma

Han säger sig ha full förståelse för att den starka opinionen mot kommunens planer har väckts.

— Jag förstår att man är oroad men på goda grunder kan jag säga att farhågorna inte kommer att infrias, säger Borg.

Han fortsätter:

Annons

— Vi hamnar i något av ett klassiskt dilemma och jag kan referera till 11:e och 12:e budordet som är ”så här har vi alltid gjort” och ”så här har vi aldrig gjort”. Man vill alltså ha det som det alltid har varit. Men vi ska komma ihåg att dammen har bara funnits där i Holsby i cirka 100 år. Innan dess var det ett strömmande vattendrag på platsen. Det är denna strömsträcka, denna ekologiska motor, vi vill ha tillbaka i miljöer med vad onödig vattenkraft. Dessa områden är förödande för ekosystemen, framhåller Christer Borg.

Vad menar då Älvräddarna med onödig vattenkraft?

— 1 000 av de allra minsta vattenkraftverken fyller ingen funktion, varken energimässigt eller ur ekonomisk synpunkt. Totalt finns det 2 100 vattenkraftverk som är småskalig. De som är lite större än de allra minsta kan vara kvar men då måste miljöåtgärder göras. Endast 1/3 av de kraftverk som betraktas som småskalig vattenkraft används för att reglera elnätet, förklarar Borg.

Biologisk nackdel

Även om det är en vacker vattenspegel vid dammen i Holsby kvarn innebär miljön en biologisk nackdel menar Älvräddarna och Christer Borg.

— Man menar att det kan bli ett illaluktande dike om man tar bort dammen. Men innan åtgärderna gör man en miljökonsekvensbeskrivning och undersöker åfåran. Då ser man om det finns giftiga sediment och det måste i så fall saneras. Jag förutsätter att kommunen och Emåförbundet har kontroll på dessa eventuella utmaningar, säger Borg.

Han håller med om att det kommer dröja innan laxen kommer till Holsby.

— Men det är positivt för andra arter, exempelvis öringen. Vattendraget kommer bli porlande och livgivande och uttern kommer att stortrivas, säger han.

Christer Borg säger att många som förespråkar att samtliga dammar ska vara kvar hänvisar till kulturmiljövärdet.

— Men kulturmiljövärdet är inte så utbrett som man vill göra gällande. Jag skulle säga att en av 100 dammar är så viktiga för kulturmiljövärdet att dammspegeln är kvar. Det andra handlar om affektionsvärde och socialt värde. Däremot anser jag att privatpersoner som river ut dammar ska ha full ekonomisk ersättning för avvecklingen. Dessutom anser jag att det var olyckligt att de fick informationen via tidningen, säger han.