Annons

Annons

Annons

Sävsjö Centrum

Fullspäckat kommunfullmäktige tog beslut om 2019

Verksamhetsplanen för 2019 kom att dominera ett redan fullspäckat schema på kommunfullmäktige under måndagskvällen. Utöver detta behandlade man kommunala taxor, flera medborgarförslag och förvärv av nya fastigheter

Kommunfullmäktiges presidium var denna gång fullständigt med Bo Nilvall (M), Christer Sjögren (S), ordförande Per Danielsson (KD) och kommunchefen Jan Holmqvist.

Redan vid det nya kommunfullmäktiges installation för två veckor sedan fick politikerna en genomgång av kommunens delårsrapport och vissa indikationer på kommande års siffror. När man nu skulle ta ställning till nästa års budget och satsningar ledde det till att flera politiker intog talarpodiet med frågor, förtydliganden och åsikter.

Kommunchefen Jan Holmqvist började med att informera om den konsekvensanalys som genomförts av de besparingsförlag som lades fram vid kommunfullmäktige den 18 juni i år. Analysen har resulterat i att man reviderat och styrt om medel i budget för den verksamhetsplan som nu klubbades.

Annons

Annons

I juni lyftes särskilt oron om att vissa av besparingarna skulle bli svåra att klara av. På grund av detta har kommunstyrelsen reviderat 2019 års budget till en lägre effektivisering, en procent istället för två, eller drygt 20 miljoner kronor.

De andra stora förändringarna är att social- samt barn- och utbildningsnämnden får medel från kommunens integrationsfond om sammanlagt fem miljoner kronor. Dessutom flyttar räddningstjänsten från myndighetsnämndens ansvar till kommunstyrelsens, vilket gör att elva budgetmiljoner flyttas mellan dessa till kommunstyrelsen.

Merparten av nedskärningarna kvarstår dock i nuvarande budget men kommunchefen menade att förvaltningarna kunnat skära i små saker här och var och inte på någonting stort.

Jan Holmqvist menade att man genom att skära in på småsaker lite här och var kunnat hitta de besparingar till 2019 som kommunfullmäktige beslutade om i juni.

– Osthyvelseffekten. Men indikationen är att den blir svår att använda på 2020 års budget, konstaterade Jan Holmqvist från podiet.

De tre styrande partiernas representanter menade att budgetarbetet varit framgångsrikt och att Sävsjö även fortsättningsvis gör stora investeringar och satsningar som bibehåller kommunens högt uppsatta mål. Men man konstaterade också att budgeten måste gå ihop.

– Det viktigaste är att medborgarna som bor här känner att Sävsjö är en bra plats att leva på. Och det känner jag att de även fortsättningsvis kan göra, konstaterade Christer Sjögren (S).

Annons

Sjögren lade dock till, som ett svar på ett önskemål från barn- och utbildningsnämndens ordförande om att inte göra fortsatta nedskärningar inom skola och förskola kommande år, att hade man haft obegränsat med resurser hade det inte funnits några problem. Men att det är ett område som kommunstyrelsen prioriterar.

Annons

Christer Sjögren (S) önskade att det inte fanns begränsningar av resurser men att man lyckats bra med att bibehålla en hög nivå inom samtliga områden i kommunen trots vissa effektiviseringar.

De kommunala taxorna för kommande år fick också stort utrymme under sammanträdet. Flertalet av de kommunala taxorna kommer att höjas och Stefan Fürst (V) var särskilt bekymrad över att taxan för trygghetslarm ökar. Han menade att detta är något livsviktigt som helst borde vara gratis.

Fürst fick dock inte gehör för sitt yrkande om att behålla dagens nivå utan den ökade taxan om 396 kronor per år, från 177 kronor i månaden till 210, klubbades igenom. Likaså att taxor för serveringstillstånd, vård- och omsorgsavgifter, yttre hemtjänst och inom miljö- och byggenheten höjs.

Däremot tog man inget beslut kring renhållningstaxan hos Njudung energi eftersom kommunstyrelsen återremitterat frågan. VA-taxan höjs dock med tre procent från och med årsskiftet för att finansiera investeringar i ledningsnät, utbyte av maskinell utrustning i reningsverk och mätarbyten.

Ett bekant ansikte i kommunfullmäktige gjorde en visit när Ingvar Jarfjord (C) från kommunstyrelsen fick presentera Centerns tycke kring kommande års budget och verksamhetsplan.

Annons

Fyra nya medborgarförslag har kommit in och lämnades av fullmäktige över till beredning. Lika många bearbetade medborgarföslag fick svar och det som fick bäst besked var ett förslag om att scenen på torget i Sävsjö ska användas bättre. Här avsattes 20 000 kronor och att förvaltningen ska uppmuntra till kultur- och fritidsaktiviteter på scenen.

Kommunfullmäktige beslutade också att Sävsjö kommun köper två fastigheter i centrala Sävsjö för sammanlagt 3,5 miljoner kronor. Den ena en obebyggd fastighet vid Ljunga Park och den andra ett flerfamiljshus på Västra parkgatan som kommunen hyr boenden på och som är i renoveringsbehov.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan