Annons

Annons

Annons

Ydre

Beslut om detaljplan upphävs

Mark- och miljödomstolen i Växjö upphäver kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen för friluftsområdet i Rydsnäs. En miljökonsekvensbeskrivning saknas menar domstolen.

Mark- och miljödomstolen i Växjö stoppar för andra gången Ydre kommuns planer för friluftsområdet i Rydsnäs.

I juni 2017 antog kommunfullmäktige detaljplanen för fastigheterna Rydsnäs 1:87 och Rydsnäs 1:24. Den nya detaljplanen öppnade för att utöka campingen från cirka 16 till ett 70-tal campingplatser samt att bygga ett servicehus, reception och förrådsbyggnader.

Två badplatser skulle också kunna ordnas, med möjlighet till omklädningsrum och bastu. I detaljplanen rymdes också småbåtshamnen och parkeringsytan.

Kommunens bedömning var att detaljplanen inte skulle leda till verksamhet som medförde betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen hade samma uppfattning. Därför gjordes aldrig någon miljökonsekvensbeskrivning.

Annons

Annons

Överklagat beslut

Ägaren till en fastighet på Prästgårdsudden överklagade kommunfullmäktiges beslut till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Han hävdade bland annat att Ydre kommun inte följt bestämmelserna om samråd fullt ut. Han menade också att detaljplanen skulle få en betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning därför borde upprättas.

Kommunen bestred bifall till överklagandet, som det formuleras i domen.

Exempelvis ansåg kommunen ansåg att plan- och bygglagen visst hade följts i fråga om samråd och hur handlingarna kommunicerats.

Kommunen höll också fast vid sin uppfattning om detaljplanens miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte borde behövas.

Detaljplanen för Rydsnäs friluftsområde innebär en stor miljöpåverkan, anser mark- och miljödomstolen. Därför behövs en miljökonsekvensbeskrivning.

En brist räcker

Mark- och miljödomstolen kan vid överklaganden bara pröva om detaljplanebeslut strider mot någon rättsregel så som den som överklagat angett. I så fall ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet.

Mark- och miljödomstolen kom fram till att kommunen gjort ett formellt fel och upphäver därför hela beslutet.

Kommunens bakläxa gäller enbart miljökonsekvensbeskrivningen. Mark- och miljödomstolen anser tvärt emot kommunen och länsstyrelsen att planen kan få en betydande miljöpåverkan.

Annons

Andra gången

Detta är andra gången mark- och miljödomstolen upphäver ett fullmäktigebeslut om campingen i Rydsnäs.

Annons

Förra gången var 2012 då domstolen upphävde bygglovet som beviljats för campingen. Främsta skälet då var att området saknade detaljplan.

Nu finns en detaljplan, men då faller beslutet på att domstolen inte tycker att den är komplett.

Kommunen har lutat sig mot att detaljplanen tar stor hänsyn till den naturvårdsplan som upprättades 2013. Bland annat lämnas områden med ekar och hassel och en åkerholme opåverkade genom att klassas som naturområde.

Domstolen efterlyser främst en mer genomgripande art- och naturvärdesutredning. En miljökonsekvensbeskrivning skulle ge en bättre helhetsbild, anser domstolen.

Inga andra av den överklagandes invändningar mot detaljplanen har prövats, understryker domstolen.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan